Γενικά

  

Ο ρόλος των Δήμων σχετικά με την ηλεκτροκίνηση είναι να θέσει κανόνες, να ενθαρρύνει τη διαλειτουργικότητα και να παρέχει κίνητρα για την εφαρμογή της. Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα είναι να προωθήσει τη νέα τεχνολογία ηλεκτροκίνησης στην αγορά επιβάλλοντας μαζίκή παραγωγή, ώστε να μειωθεί το σχετικό κόστος. Το έργο Emobility Works θα υποστηρίξει τους Δήμους να δημιουργήσουν συνεργασίες με φορείς του ιδιωτικού τομέα, π.χ. με κατασκευαστές οχημάτων και ενεργειακές εταιρείες. Οι ενδιαφερόμενοι θα συνεργαστούν, ώστε να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν ένα τοπικό Σχέδιο Δράσης που θα αφορά στην αγορά και χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και στην εγκατάσταση σταθμών επαναφόριτσης, ενσωματώνοντας τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Εάν ενδιαφέρεστε να μοιραστείτε την εμπειρία σας στην ηλεκτροκίνηση και να υποστηρίξετε την υλοποίηση του E-Mobility Works, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.